ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

21. KOMMUNIKÁCIÓ KFT.

HATÁLYOS:
2018. MÁJUS 25. NAPJÁTÓL
VISSZAVONÁSIG

1. Az adatkezelő adatai:

Cég neve: 21. Kommunikáció Kft.
Székhely: 1039 Budapest, Berzsenyi D. u. 4. 
Cégjegyzékszám: 01-09-305840
Adószám: 26172734-2-41
Képviseletre jogosult: Vajda-Békéssy Olga ügyvezető
Telefonszám: 0630/299-3001
E-mail cím: hello@noivalto.hu

2. Az Adatkezelési Tájékoztató célja:

A 21. Kommunikáció Kft., mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Jelen Adatkezelési Tájékoztató célja ügyfeleink, partnereink tájékoztatása személyes adataik kezelését illetően.
Ezúton nyilatkozunk, hogy a Kft. kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, az adatkezelési és adatvédelmi rendelkezések előírásait szigorúan betartva végzi a személyes adatok kezelését, figyelembe véve a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság alapelveit.
Tájékoztatjuk, hogy megteszünk minden olyan technikai és szervezési intézkedést, hogy partnereink személyes adatait biztonságos, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete által előírt módon kezeljük.
A társaság fentieknek megfelelve alakította át hétköznapi tevékenységét, dolgozta ki a szabályzatait, nyilvántartásait, iratmintáit.
A 21. Kommunikáció Kft. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a Kft. székhelyén és weboldalán. A Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.
A társaság elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. A 21. Kommunikáció Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

3. Az Adatkezelési Tájékoztató személyi és időbeli hatálya:

A jelen Adatkezelési Tájékoztató személyi hatálya kiterjed a társaságra, valamint azon természetes személyekre, akik adatait a jelen Tájékoztató hatálya alá tartozó adatkezelések tartalmazzák, továbbá azon személyekre, akik jogait vagy jogos érdekeit az adatkezelés érinti.
Jelen Tájékoztató a jóváhagyás napján lép érvénybe, további rendelkezésig, határozatlan ideig hatályos.

4. Fontosabb fogalom meghatározások:

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés-továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, illetve megsemmisítés.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

Adatfeldolgozó: az a természetes személy vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség, vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval, vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

5. Jogszerű adatkezelés a társaságnál:

A személyes adatok kezelésére a 21. Kommunikáció Kft-nél kizárólag az alábbi esetekben kerül sor:

1. ha az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez,
2. az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél,
3. az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges,
4. az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges,
5. az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

Az adatkezelés jogszerűségét a társaság a tevékenysége minden fázisában vizsgálja, csak olyan adatot és addig kezel, amelynek célját, jogalapját igazolni tudja. Valamely jogalap feltételének megszűnése esetén az adatkezelés csak abban az esetben folytatható, ha a társaság megfelelő másik jogalapot tud igazolni.
A jogalapok igazolásának módja fő szabály szerint az írásbeliség, a ráutaló magatartással létrejött jogalap esetén is vizsgálni kell, hogy az utólag egyértelműen igazolható-e. Kétség esetén az észszerűség és a gazdaságosság szempontjaira tekintettel törekedni kell a ráutaló magatartással létrejött adatkezelés írásbeli megerősítésére.
A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett írásbeli hozzájárulását adja a személyes adatai kezeléséhez. A hozzájárulás formai kötöttség nélküli, de az utólagos bizonyíthatóság papír, vagy elektronikus alapú írásbeli hozzájárulást igényel.
Jogi kötelezettség teljesítése jogalapon alapuló adatkezelés az érintett hozzájárulásától független, mivel az adatkezelést jogszabály határozza meg.

Az adatkezelés kötelező jellegétől függetlenül az érintett magánszeméllyel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés kötelező és nem kerülhető el, továbbá az érintett számára az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatást kell adni az adatai kezelésével kapcsolatos minden jelentős tényről.
A GDPR (Általános Adatvédelmi Rendelet) szerint abban az esetben is lehetőség van személyes adatok kezelésére, ha az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett magánszemély az egyik fél, vagy az adatkezelés, adatfelvétel a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. A társaság a szerződés teljesítése jogalappal a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése céljából kezelhet személyes adatokat.

6. A Kft-vel kapcsolatban álló adatfeldolgozók:

Ha az adatkezelést a társaság nevében más végzi, a cég kizárólag olyan adatfeldolgozókat vehet igénybe, amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az Általános Adatvédelmi Rendelet követelményeinek való megfelelésre, vagy az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket végrehajtják.
A Kft. képviselője ezúton nyilatkozik, hogy munkája során kizárólag olyan adatfeldolgozókkal lép kapcsolatba, akik megfelelő garanciával rendelkeznek a GDPR rendeletnek való megfelelőségről és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtásáról. Az adatfeldolgozók vonatkozó nyilatkozatai rendelkezésére állnak.

– Adatfeldolgozó a társaság által alkalmazott könyvelő cég:

D.A.S. Könyvelés

– A Kft. weboldalának tárhelyét biztosító társaság szintén adatfeldolgozónak minősül:
Web-Server Kft.

– A társaság levelezőrendszerének kiszolgálója is adatfeldolgozó:
Goolge üzleti levelező rendszer
Web-Server Webmail

– A felhő alapú online adatbázisban történő adattárolás során a szolgáltatás nyújtója adatfeldolgozónak minősül:
Google üzleti levelező rendszer

A szerződött adatfeldolgozó és adatkezelő partnerek kizárólag a Kft. képviselője által adott utasítás alapján (kivéve jogi előírás alkalmazása), titoktartási kötelezettséget vállalva kezelik a partnerek személyes adatait.

7. Gyermekek adatai, a személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése:

Az érintett a Kft. weboldalán történő regisztráció, hírlevélre feliratkozás és a honlap ügyfélkapcsolati adatlapjának használatával kapcsolatban akként nyilatkozik, hogy 16. életévét betöltötte. 16 éven aluli személy a Kft. weboldalán nem regisztrálhat, nem iratkozhat fel és az ügyfélkapcsolati adatlapján nem veheti fel a kapcsolatot a társasággal, tekintettel arra, hogy a GDPR 8. cikk (1) bekezdése alapján az adatkezeléshez történő hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének engedélye szükséges. 21. Kommunikáció Kft-nek nem áll módjában a hozzájáruló személy életkorát és jogosultságát ellenőrizni, így az érintett szavatol azért, hogy a megadott adatai valósak.
A társaság tudomására hozott, vagy tudomására jutott különleges adatot a Kft. nem rögzíti. Ha az ilyen jellegű adat a társaság képviselőjének tudta nélkül került a Kft. bármely rendszerébe, azt annak észlelését követően haladéktalanul törli a rendszerből.

8. Fényképek készítése a 21. Kommunikáció Kft-nél:

Tevékenységünk bemutatása érdekében, az általunk szervezett rendezvények bemutatása céljából készítünk fényképeket, melyeket weboldalunkon, közösségi oldalunkon, illetve egyéb megjelenéseink kapcsán felhasználunk. Amennyiben a felvételen szerepel felismerhető magánszemély, annak felhasználásra kizárólag a magánszemély előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló, írásbeli, kifejezett hozzájárulásával kerül sor.

9. A rendezvényeken és egyéb helyszíneken készített videófelvételek során történő személyes adatkezelés:

Egyes rendezvényeken, eseményeken – tevékenységünkből adódóan – videófelvételeket készítünk.
A videó felvevő készülék által rögzített felvételek személyes adatnak minősülnek, mivel azok az érintett-tel kapcsolatba hozhatók és következtetés vonható le rájuk nézve. Említettek alapján az érintettek arcképmása és magatartása, mint az érintettre vonatkozó következtetés a személyes adatok fogalmi körébe tartozik.
A felvételek elkészítése és felhasználása (weboldalunkon, közösségi oldalainkon) minden esetben a megrendelők, vagy a felvételeken szereplő érintett személy hozzájárulásával történik. Nincs szükség az érintett hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén.
Amennyiben olyan rendezvényen történik a filmezési tevékenység, ahol a megrendelőn kívül más személyek is részt vesznek, a megrendelők – szerződésben vállalt – kötelezettsége, hogy vendégeiket, illetve a rendezvényen megjelenteket tájékoztassák arról, hogy videófelvételek készítésére kerülhet sor. A tájékoztatás történhet valamilyen figyelem felhívó kép, felirat alkalmazásával, esetleg a rendezvény során elhangzó szóbeli tájékoztatás formájában, vagy a rendezvényt megelőzően is. Jelen Tájékoztató alkalmazásában a képmással, mint személyes adattal kapcsolatos adatkezelés az érintett (a rendezvények területein tartózkodó személyek) hozzájárulásán alapul, mely hozzájárulás ráutaló magatartással, a figyelemfelhívó feliratok, elhangzó szóbeli tájékoztatók ismeretében a rendezvényhelyszínre történő belépéssel megadottnak tekintendő.
Amennyiben a rendezvényen résztvevő tiltakozik a videófelvétel készítésével kapcsolatban, úgy kötelesek vagyunk a felvételt haladéktalanul törölni és tartózkodni a vendégről további képmás készítésétől (kivéve tömegfelvétel, vagy közéleti szereplés).
Ha a videófelvételen szereplő személy a felvétel közzétételét követően közli a felvétel készítőjével a felvétel törlésére irányuló kérését, úgy haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül kötelesek vagyunk eltávolítani a felvételt és véglegesen törölni azt az adatbázisból. A törlésről kötelesek vagyunk tájékoztatni az érintettet.
A rendezvényeken minden esetben lehetőséget biztosítunk a résztvevő vendégek számára, hogy megismerjék Adatkezelési Tájékoztatónkat, amely tartalmazza az érintetteket megillető jogokat, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos technikákat, valamint azokat az információkat, amelyek felhasználásával az érintettek – jogsérelem esetén – érvényesíthetik jogaikat.

10. A 21. Kommunikáció Kft. weboldala: 
noivalto.hu

A Kft. weboldala működése során Cookie-kat használ. Az általuk nyert személyes adatok kezelésének jogalapja a látogató hozzájárulása.

Cookie-k (Sütik):
A sütik feladata:
– információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
– megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek;
– megkönnyítik a weboldal használatát;
– minőségi felhasználói élményt biztosítanak.
A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (Cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) Cookie-k:
Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a weboldalt, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

Az érintett választása a Cookie-kal kapcsolatban:
Webböngésző cookie-k:
A böngésző beállításaiban az érintett elfogadhatja, vagy elutasíthatja az új Cookie-kat és törölheti a meglévő Cookie-kat. Azt is beállíthatja a böngészőben, hogy az minden alkalommal értesítse, amikor új Cookie-kat helyeznek el a számítógépben, vagy más eszközön. A Cookie-k kezelésével kapcsolatban további információkat találhat a böngésző „help” funkciójában.
Ha úgy dönt, hogy néhány, vagy az összes Cookie-t kikapcsolja, előfordulhat, hogy nem fogja tudni használni a weboldal valamennyi funkcióját.

Harmadik fél által elhelyezett Cookie-k (analitika):
A Kft. weboldalai alkalmazzák a Google Analytics, mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics webelemző, statisztikai célú szolgáltatás használatával a Kft. információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.
A Google Analytics keretében a látogató böngészője által továbbított IP-címet nem vezetik össze a Google más adataival. A sütik tárolását a böngésző szoftvere megfelelő beállításával megakadályozhatja; felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy ebben az esetben a látogató esetleg nem tudja a weboldal valamennyi funkcióját teljes körűen használni.
Ezen kívül a látogató megakadályozhatja a sütik által létrehozott és a weboldal látogató általi használatára vonatkozó adatok (IP-címével együtt) Google általi gyűjtését, valamint ezeknek az adatoknak Google általi feldolgozását, amennyiben letölti és installálja a lenti link alatti böngésző-plugint.
Az aktuális link: http://www.google.com/policies/privacy/ads/.

Facebook pixel (Facebook cookie):
A Facebook képpont olyan kód, amelynek a segítségével a honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze és az oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook pixel segítségével a Facebook felületén a weboldal látogatói számára személyre szabott ajánlatok, hirdetések jelenhetnek meg.

A weboldalon történő regisztráció során kezelt személyes adatok:
A weboldalon vállalkozónők számára biztosítunk ingyenes lehetőséget regisztrációra, amennyiben szolgáltatásait, vállalkozását szeretné bemutatni oldalunk látogatóinak. A regisztráció során elkérjük az érintett nevét, e-mail címét és weboldalának címét. A regisztrációt követően az érintett jogosulttá válik arra, hogy a weboldalra feltöltse a saját cégével kapcsolatos információkat, illetve ezekhez később is hozzáférjen. A személyes adatok kezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása. A regisztráció során kérjük az érintett hozzájárulását személyes adatainak kezeléséhez, nyilatkoztatjuk arról, hogy megismerte Adatkezelési Tájékoztatónkat, mely részletes információkat tartalmaz a személyes adatok kezelésének céljáról, jogalapjáról, az adatkezelés idejéről, valamint az érintettet megillető jogokról és jogorvoslati lehetőségekről.
Az érintett a honlapon történő regisztráció használatával kapcsolatban akként nyilatkozik, hogy 16. életévét betöltötte. 16 éven aluli személy a Kft. adatlapján nem regisztrálhat, tekintettel arra, hogy a GDPR 8. cikk (1) bekezdése alapján az adatkezeléshez történő hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének engedélye szükséges. 21. Kommunikáció Kft-nek nem áll módjában a hozzájáruló személy életkorát és jogosultságát ellenőrizni, így az érintett szavatol azért, hogy a megadott adatai valósak.

A honlapon található kapcsolati űrlap:
A weboldalon a látogatóknak lehetőségük van segítségkérésre, vagy arra, hogy szolgáltatásainkról informálódjanak. Ezt egy kapcsolat felvételi ablak segítségével tehetik meg, ahol megadják személyes adataikat társaságunk számára, mi pedig ezek alapján kapcsolatba lépünk velük és válaszolunk kérdéseikre. A kapcsolat felvételhez a látogató nevét, e-mail címét kérjük el. Az űrlap kitöltésével az érintett hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez és nyilatkozik arról, hogy megismerte a Kft. Adatkezelési Tájékoztatóját. A hozzájárulás célja a kapcsolatfelvétel elősegítése. Az ilyen célból megadott személyes adatokat a 21. Kommunikáció Kft. kizárólag a kapcsolat felvétele céljából kezeli, ezt követően haladéktalanul, vagy legkésőbb 3 munkanapon belül törli.
Az érintett a honlap ügyfélkapcsolati adatlapjának használatával kapcsolatban akként nyilatkozik, hogy 16. életévét betöltötte. 16 éven aluli személy a Kft. ügyfélkapcsolati adatlapján nem veheti fel a kapcsolatot a társasággal, tekintettel arra, hogy a GDPR 8. cikk (1) bekezdése alapján az adatkezeléshez történő hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének engedélye szükséges. 21. Kommunikáció Kft-nek nem áll módjában a hozzájáruló személy életkorát és jogosultságát ellenőrizni, így az érintett szavatol azért, hogy a megadott adatai valósak.

11. Hírlevélre történő feliratkozás:

A weboldalon van lehetőség feliratkozni hírlevélre is. A hírlevélre történő feliratkozás során a látogató nyilatkozik arról, hogy megismerte a vállalkozó Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltakat, valamint arról is, hogy hozzájárulását adja-e személyes adatai marketing célú (hírlevél küldés céljából) kezeléséhez. Az érintettet az Adatkezelési Tájékoztatóban írt jogok illetik meg és az ott írt módon és helyeken van lehetősége élni ezen jogaival. Ennek megfelelően a hírlevél küldés során folytatott személyes adatkezelés jogalapja a feliratkozó kifejezett és írásos hozzájárulása.
A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja a címzett teljeskörű általános, vagy személyre szabott tájékoztatása a weboldalunkon megjelenő újdonságokról, legújabb eseményekről, hírekről, a vonatkozó és hatályos jogszabályoknak megfelelően. A hírlevélre és/vagy DM célú levélküldésre történő feliratkozás önkéntes hozzájáruláson alapul, természetesen lehetőséget adunk arra, hogy az érintett bármikor visszavonhassa hozzájárulását és leiratkozzon a hírlevélről.

12. A 21. Kommunikáció Kft. Facebook és Instagram oldalának működtetésével összefüggő adatkezelés:

A 21. Kommunikáció Kft. Facebook oldala:

https://www.facebook.com/noivalto

Társaságunk a Facebookon keresztül is átfogó személyes támogatást nyújt. Ha az érdeklődő a Facebookon keresztül intéz kérdést hozzánk, igyekszünk azt minél előbb megválaszolni. A Facebook oldalakon tudomásunkra jutott adatokat kizárólag kérdésének megválaszolásához használjuk fel, további reklám célokra nem.
A Facebook oldalak használatának célja: cikkek, tanfolyamok, női vállalkozások bemutatása, közösségi média felületen történő publikálás, és a weboldalon történő közösségi megosztás, és kapcsolódás lehetővé tétele. Ezúton tájékoztatjuk követőinket, hogy a Facebook a saját céljaira is használhatja az adatokat, köztük az érintett profilozását és más hirdetésekkel való megcélzását.
Lehetőség van arra, hogy a Facebookon keresztül részt vegyen a Kft. által indított nyereményjátékon. Aki csatlakozik a játékhoz, sorsoláson vesz részt. A nyeremény átadása érdekében a Kft. elkéri a nyertes személyes adatait (név, lakcím, telefonszám, e-mail cím), melyeket kizárólag a nyeremény kézbesítése érdekében, majd a jogszabályban előírt őrzési kötelezettségnek eleget téve tárol.
Ahhoz, hogy a Facebookon keresztül kapcsolatba tudjon lépni velünk, be kell jelentkeznie. Ehhez a Facebook adott esetben szintén személyes adatokat kér be, illetve tárolja és feldolgozza azokat. Cégünknek nincs befolyása ezeknek az adatoknak a fajtájára, terjedelmére és feldolgozására. A 21. Kommunikáció Kft. nem kap személyes adatokat a Facebook üzemeltetőjétől. Ezzel kapcsolatban további információt a Facebook oldalán talál.
A Facebook oldalakon követők személyes adatait hozzájárulásuk értelmében kezeljük, a hozzájárulást megadottnak tekintjük azzal, hogy az adott személy kedveli, követi oldalunkat, bejegyzéseinket, illetve kommentet ír azokhoz.

Már az Instagram közösségi oldalon is jelen vagyunk az alábbi elnevezésű profillal:

https://www.instagram.com/noivalto/

Az Instagram oldalon a követők személyes adatainak kezelésére kerül sor. Az adatkezelés a követéssel adott hozzájárulás jogalappal történik.

13. A Kft. tevékenységével kapcsolatos panaszkezelés:

Az adatkezelés célja ebben az esetben a panasz közlésének lehetővé tétele, az érintett és panasza azonosítása, valamint a törvény szerint kötelezően rögzítendő adatok felvétele, illetve a panasz kivizsgálása, annak rendezésével összefüggő kapcsolattartás.
A panasz megtétele önkéntes hozzájáruláson alapul, de megtett panasz esetén az ügyintézés, és így a személyes adatok kezelése – a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján – kötelező.
A Kft. a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 5 évig megőrzi, ennek alapján a személyes adatokat is ezen időtartam alatt kezeli.

14. Az adatkezelés biztonsága:

A 21. Kommunikáció Kft. kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és fenntartja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akinek az adatokat továbbítja, vagy átadja, felhívja, hogy tegyenek eleget az adatbiztonság követelményének.
A 21. Kommunikáció Kft. gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag a Kft. képviselője és az általa igénybe vett adatfeldolgozó(k) ismerheti(k) meg, azokat harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.
A 21. Kommunikáció Kft. fokozottan ügyel partnerei, megbízói személyes adatainak biztonságára. A jogszabályi rendelkezések maradéktalan betartása mellett jár el és ezt megköveteli valamennyi partnerétől is. A személyes adatok védelme magában foglalja a fizikai adatvédelmet is (a dokumentumok zárható helyiségben való tárolása), valamint az informatikai védelmet (vírusirtó használata) is.
A Kft. az érintett által megadott személyes adatokat elsődlegesen a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban megadott adatfeldolgozó(k) szokásos védelmi rendszerekkel ellátott szerverein, részben a saját informatikai eszközein, papír adathordozó esetén székhelyén, megfelelően elzárva tárolja.
Az érintettek elismerik és elfogadják, hogy személyes adataik megadása esetén az adatok védelme teljes mértékben az interneten és a számítógépes rendszerben nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés – adatkezelő erőfeszítéseinek ellenére történő – bekövetkezésekor a jelen tájékoztatóban írtak szerint szükséges eljárni.

15. Az adatkezeléssel érintettek jogai:

– Átlátható tájékoztatás:
Jelen Adatkezelési Tájékoztató is azt a célt szolgálja, hogy világos, tömör, átlátható, érthető információkat nyújtson a társaságnál alkalmazott adatkezelési tevékenységről.

– Hozzáférési jog:
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
• az adatkezelés célja,
• az érintett személyes adatok kategóriái,
• azon címzettek, akikkel a személyes adatokat közölték,
• a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama.

Társaságunktól a fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:
21. Kommunikáció Kft. 1039 Budapest, Berzsenyi D. u. 4.
E-mail: hello@noivalto.hu

Ezúton tájékoztatjuk, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszolunk. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszolunk.

– Helyesbítéshez való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Társaságunktól a fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:
21. Kommunikáció Kft. 1039 Budapest, Berzsenyi D. u. 4.
E-mail: hello@noivalto.hu

Ezúton tájékoztatjuk, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszolunk. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszolunk.

– Törléshez való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. Társaságunk – ezen kérelem alapján – köteles törölni a személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
• a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük,
• az érintett visszavonja korábban adott hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
• az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
• a személyes adatokat jogellenesen kezeltük,
• uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges törölni az adatokat.

Társaságunktól a fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:
21. Kommunikáció Kft. 1039 Budapest, Berzsenyi D. u. 4.
E-mail: hello@noivalto.hu

Ezúton tájékoztatjuk, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszolunk. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszolunk.

– Adatkezelés korlátozásához való jog:
Érintett jogosult kérni, hogy a Kft. korlátozza az adatkezelést, elsősorban akkor, ha:
• vitatja az adatok pontosságát,
• jogellenesnek tartja az adatkezelést, de valamilyen okból mégsem kéri az adatok törlését.

Társaságunktól a fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:
21. Kommunikáció Kft. 1039 Budapest, Berzsenyi D. u. 4.
E-mail: hello@noivalto.hu

Ezúton tájékoztatjuk, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszolunk. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszolunk.

– Adathordozhatósághoz való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Társaságunktól a fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:
21. Kommunikáció Kft. 1039 Budapest, Berzsenyi D. u. 4.
E-mail: hello@noivalto.hu

Ezúton tájékoztatjuk, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszolunk. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszolunk.

– Tiltakozáshoz való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból, bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendeletének 21. cikkében írt módon.

Társaságunktól a fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:
21. Kommunikáció Kft. 1039 Budapest, Berzsenyi D. u. 4.
E-mail: hello@noivalto.hu

Ezúton tájékoztatjuk, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszolunk. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszolunk.

A 21. Kommunikáció Kft. vállalja, hogy minden olyan címzettet tájékoztatunk a fenti jogokkal kapcsolatban részünkre küldött kérelmekről, akivel a személyes adatokat közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul. Vállaljuk továbbá, hogy a fenti kérelmek elintézéséről az azokkal kapcsolatos döntésről legkésőbb 30 napon belül értesítjük az érintettet (kérelmezőt).

16. Adatvédelmi incidens:

Adatvédelmi incidensnek minősül a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését, az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Adatvédelmi incidensnek minősülnek például:
– személyes adatok dokumentumon, hordozható eszközön, adathordozón vagy informatikai rendszeren (pl. levelezéssel) történő illegális továbbítása,
– illetéktelen hozzáférések személyes adatokat kezelő informatikai rendszerhez vagy alkalmazáshoz,
– személyes adatokat tartalmazó adatbázis részének vagy egészének sérülése, vagy elvesztése,
– az informatikai rendszer részének vagy egészének használhatatlanná válása vírus, vagy egyéb rosszindulatú szoftver által, stb.

Egy esetleges adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén (kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve) a Kft. haladéktalanul bejelentést tesz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé. Amint az incidens a cég tudomására jut, azt indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenteni köteles. Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, abban meg kell jelölni a késedelem okát, az előírt információkat pedig – további indokolatlan késedelem nélkül – részletekben is közölni kell.
Az adatvédelmi incidens bejelentéséhez a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a honlapján külön e célra létrehozott rendszert üzemeltet, amelyen keresztül a bejelentések elektronikus úton megtehetők.
Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a társaság partnereinek, megrendelőinek jogaira és szabadságaira nézve, haladéktalanunk tájékoztatja az érintett partnert.

17. Tájékoztató a vonatkozó jogszabályokról:

– 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Info. tv.);
– Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
– 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
– 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számviteli tv.).

18. Bírósághoz fordulás joga:

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

19. Adatvédelmi hatósági eljárás:

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 0613911400
Fax: 0613911410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

20. Egyéb rendelkezések:

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Ilyen esetekben a hatályos jogszabályok rendelkezéseit tekintjük irányadónak.
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.
A 21. Kommunikáció Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
Az Adatvédelmi Hatóság weboldala további információkat tartalmaz a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban hivatkozott adatvédelmi jogokról.

Budapest, 2018. május 25.

Vajda-Békéssy Olga
ügyvezető
21. Kommunikáció Kft.

1. SZÁMÚ MELLÉKLET

Személyes adat kezelésének megnevezése, Az adatkezelés célja, Az adatkezelés jogalapja, A személyes adat törlésére nyitva álló határidő
1. Beérkező e-mailekkel (feladók e-mail címével) kapcsolatos adatkezelés Szerződéses kötelezettség (a megrendelés) teljesítése érdekében, vagy hozzájárulás alapján. Szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése, vagy az érintett hozzájárulása. A feladat elvégzését követő 10 munkanapon belül, vagy a hozzájárulás visszavonását követően haladéktalanul, max. 3 munkanapon belül.
2. A tevékenységből adódóan készített videófelvételeken szereplő képmás Szerződés teljesítése, felhasználása referencia célból weboldalon és közösségi oldalakon A szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése, az érintett hozzájárulása A hozzájárulás visszavonása esetén, haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül
3. A weboldalon működő kapcsolatfelvételi űrlapokon megadott személyes adatok Kapcsolatfelvétel érdekében Az érintett hozzájárulása A kapcsolatfelvételt követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül
4. A weboldalon hírlevélre történő feliratkozás során megadott személyes adatok (név, e-mail cím) Marketing célú kapcsolattartás Az érintett hozzájárulása A hozzájárulás visszavonása esetén, haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül
5. A weboldalon történő regisztráció során megadott személyes adatok (név, e-mail cím) A weboldalra történő feltöltés elősegítése Az érintett hozzájárulása A hozzájárulás visszavonása esetén, haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül
6. A Facebook, Instagram oldalak használata során tudomásunkra jutott személyes adatok Szolgáltatásaink népszerűsítése, publikálás érdekében. Az érintett hozzájárulása. A hozzájárulás visszavonását követően haladéktalanul.
7. A nyereményjátékok nyerteseinek személyes adatkezelése A nyereményjáték és a sorsolás lebonyolítása, a nyertes kiválasztása és értesítése, a nyeremény átadása érdekében. Az érintett hozzájárulása és jogszabályban írt kötelezettség teljesítése. A jogszabályban írt megőrzési kötelezettség figyelembevételével, a kötelezettség leteltét követő 30 napon belül.